Home   webboard
 TEL: 0-2884-8900  IDLine : princethana  Mobile : 08-1911-6221 
 

ละครลิง
 

โชว์ ลิงแสนรู้ (ละครลิง)คณะศิษย์พระกาฬผู้ควบคุม 2-3 คน+ลิงแสนรู้
4-5 ตัวเป็นการแสดงของคณะที่ต้องใช้ความสามารถทั้งผู้ควบคุม
และลิงแสนรู้ การแสดงประกอบด้วยการเล่นละครเป็นเรื่องราว,
การนับและคาบเลขตามคำสั่งของผู้ชม, และฯลฯ ใช้เวลาแสดง
ประมาณ 30 นาท
 
  ปริ๊นซ์ โปรโมชั่น TEL: 0-2884-8900  IDLine : princethana  Mobile : 08-1911-6221   
   E-Mail : prince@magicprince.com  ( ตลอด 24 ชั่วโมง )
 กรุณาใช้ Mouse Click ที่รูปเพื่อขยายรูป
monkey1 monkey2 monkey3 monkey4
monkey5 monkey6 monkey7 monkey8
pic55
 
 
    ปริ๊นซ์ โปรโมชั่น 
  TEL: 0-2884-8900  IDLine : princethana  Mobile : 08-1911-6221   ( ตลอด 24 ชั่วโมง )
   E-Mail : prince@magicprince.com